Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 30, 2015

פרשת ואתחנן, תקווה ותבוסה - תחינתו של משה, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק


Jul 27, 2015

המצווה השבועית - ואתחנן - סמיכת גאולה לתפילה, מפי הרב יאיר קאהן

נדון בדינים הקשוים לחיוב לסמוך גאולה לתפילה ומשמעות חיוב זה

 

 


Jul 22, 2015

פרשת דברים, נאומי משה, השיעור נכתב של ידי הרב מאיר שפיגלמן


Jul 20, 2015

המצווה השבועית - דברים- דין בית דין לגרות, מפי הרב יאיר קאהן

נדון בהשוואה בין גרות למשפט ובהיבטים ההלכתיים של השוואה זו

 


Jul 19, 2015

באור פניך יהלכון - קוים לדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל - ערב זכרון בתל אביב

יום חמישי כ"ט בתמוז (16.7) בשעה 20:00 במרכז ברודט לתרבות יהודית, צייטלין 22 ת"א

עם הרב ישראל מאיר לאו,...