Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 23, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 18 משפטים - בעלי חיים בהלכה ובמחשבים‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם רציעת אזן עבד ופתרון בעיית הסוכן הנוסע יכולים להסתייע בתאים חיים?

בשיעור...


Jan 20, 2022

ט"ו בשבט | האם יש ערך באי-נטיעת עצים השנה? שיעור מפי הרב מנחם ליבטאג. 

 


Jan 20, 2022

פרשת יתרו | לב שומע, מפי הרב יעקב פישר

הפרשה מתחילה בשמיעת יתרו ומסתיימת בשמיעתם של ישראל. מה ניתן ללמוד מהשמועות והשמיעה המופיעים בפרשה וכיצד סיפור הפרה של ר' משה מקוברין שבא...


Jan 19, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 1: מצות תפילה מן התורה, מאת הרב ישי יסלזון

מטרת הסדרה היא לעבור על הלכות יסודיות בתפילה תוך עיון בסוגיא ולהוציא מכך מסקנות 'הלכה למעשה' גם לעבודת...


Jan 15, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 17 יתרו - מגפות ואשפה דיגיטלית‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין הר סיני, הקורונה וכתובות זכרון?

בשיעור זה נלמד על מגפות, דרך סוגיה במסכת...