Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 24, 2020

הלכות שביעית 6: איסור נטיעה, מאת הרב ישי יסלזון

על נטיעה, זריעה ומה שבניהם.

השבוע נעסוק בענייני נטיעה בשמיטה. נעמוד על תוקף איסור נטיעה האם הוא מדאורייתא או מדרבנן, נעסוק בהגדרת...


Nov 21, 2020

פרשה דיגיטלית 7: ויצא - אבני זכרון, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

בכמה סיביות יעקב אבינו השתמש כשהלך לישון בחרן?

בשיעור זה נעיין באבנים שיעקב לוקח כשישן בחרן. לאחר מכן,...


Nov 21, 2020

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 5: וירד אברהם מצרימה, מפי הרב עזרא ביק

טוען הרמב"ן שאברהם חטא חטא כפול חמור בסיפור על רדתו למצרים. נעיין ביסודות שמאחורי גישת הרמב"ן


Nov 18, 2020

5. ההזדמנות החד פעמית שיש בלב נשבר - על האות ג', מפי הרב אורי יעקב בירן

אפילו אם הלב של האדם נשבר בגלל חוסר בתאוות, אפשר להשתמש בזה לתיקון הלב!

לא משנה מדוע האדם מרגיש שהלב שלו נשבר,...


Nov 17, 2020

הלכות שביעית 5: אוקומי אילנא, מאת הרב ישי יסלזון

קיום האילן בשביעית - היתר מיוחד או הגדרת האיסור? ולמה זה משנה לנו?

היתר מיוחד מצאנו במלאכות השביעית. מלאכה שמטרתה להעמיד את האילן...