Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בהעלותך - כיצד מתפללים, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע ננסה ללמוד מתפילתו של משה רבינו כמה פרטי הלכות בדיני תפילה. האם התפילה צריכה להיות בדיבור או שדי במחשבה? האם...


Jun 4, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת נשא - מצוות ברכת כהנים, מאת הרב ישי יסלזון

בעז"ה נעמוד בשיעור על מהותה של ברכת כהנים. איך זה עובד? הכהנים מברכים או הקב"ה? ומי מחוייב במצווה? האם היא על...


Jun 4, 2019

לקראת שבועות, הועבר שיעור ביום שני כ"ב באייר תשע"ט במסגרת "קרוב אליך", שיעורי הר עציון בבית כנסת הרימון, חשמונאים, מפי הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי, בנושא היחס לנבואה בראי חז"ל


May 30, 2019

שיחתו ליום ירושלים של מו"ר ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שנישאה בבית המדרש בערבו של יום בשנת תשס"ד. בשיחתו עומד הרב על מזמור תהילים קכ"ב- "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים...


May 29, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - שינוי בשבת, מאת הרב ישי יסלזון

הפרשה מתארת את מסע המשכן וכליו. ככל מלאכת המשכן גם מכאן אנו לומדים פרטי דינים חשובים להלכות שבת. אחד מהם הוא הוצאה לאחר...