Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 30, 2015

פרשת שמות, "פרו וישרצו וירבו ויעצמו", השיעור נכתב על ידי הרב יעקב מדן


Dec 30, 2015

צדקת הצדיק 7, קבלת עול מלכות שמים שלמה, מאת הרב גיגי


Dec 28, 2015

נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 09, כיבוד אב ואם חלק ג', מאת הרב אביהוד שורץ

גבולות המצוה, וטיפול בהורים מבוגרים


Dec 23, 2015

צדקת הצדיק 6, אות ה' המשך, מאת הרב ברוך גיגי


Dec 21, 2015

שלושים לפטירתו של ד"ר מאיר ברייאר ז"ל, עם ר' ידעיה הכהן, הרב מרדכי פרידמן, בנו מוטי בר-אור, נכדו ותלמידנו איתן בר-אור.

אזכרה בבית המדרש ח' בטבת תשע"ו