Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 8, 2019

פרק שמיני (5) - סיום, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק בעקבות הרמב"ם בשאלת הידיעה הא-להית והבחירה האנושית.


Apr 2, 2019

פרק שמיני (4) - הבחירה החופשית בתורה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נלמד כיצד התמודד הרמב''ם עם פרשיות בתורה מהן נראה שאפשרות הבחירה נשללת מבני אדם, ובעיקר מן המצרים ומפרעה.


Mar 26, 2019

פרק שמיני (3) - הבחירה ועץ הדעת טוב ורע, מאת הרב ברוך וינטרוב

האם הבחירה בין טוב לרע היא עיקר מהותי במצב האנושי, כיצד ייתכן שהיא נולדה כתוצאה מחטא? ומה משמעותו של 'עץ החיים'?


Mar 18, 2019

פרק שמיני (המשך) - הכל בידי שמים, מאת הרב ברוך וינטרוב

כיצד ייתכן שיש בחירה חופשית, אם 'הכל בידי שמים'? מהי 'יראת שמים' ומה היקפה


Mar 12, 2019

פרק ח - רמות שונות של בחירה חופשית ודטרמניזם, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק ביסודות הבחירה החופשית אליבא דהרמב''ם ובעמדות להן הוא מתנגד.