Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 24, 2019

קש"ת - בעקבות האושפיזין: המבחן האחרון של דוד המלך, מפי הרב אמנון בזק
השיעור הועבר בליל הושענא רבה תש"ף בהיכל שלמה, ירושלים


Oct 19, 2019

קש"ת - "אמונת חכמים ומסורת האבות, בין פרקי אבות לעולמם של בנים". שיעור לזכרו של הרב בנימין תבורי ז"ל, מאת הרב משה ליכטנשטיין. השיעור הועבר בערב לימוד ליל הושענא רבה תש"ף "אמונת חכמים...


Oct 17, 2019

קש"ת - אושפיזין - דוד המלך, שיעור קצר לקראת סוכות תש"ף מאת הרב ישי יסלזון


Oct 15, 2019

קש"ת - אושפיזין - יוסף, שיעור קצר לקראת סוכות תש"ף מאת הרב מיכאל אדרעי


Oct 15, 2019

קש"ת - אושפיזין - אהרן הכהן, שיעור קצר לקראת סוכות תש"ף מאת הרב אסי בלנק