Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 24, 2023

שבועות | השגחה ובחירה במגילת רות, מפי פרופ' יונתן גרוסמן

השיעור הועבר באירוע לכבודו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן לרגל קבלתו של תואר ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן, א' בסיון תשפ"ג

איפה עומד הקב"ה במגילת רות?