Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 14 - וארא - מקומם של עם ישראל ביציאת מצרים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

האם יציאת מצרים היא התקוממות עממית, או גירוש בכח ממצרים? על מקומם הפסיכולוגי של...


Jan 14, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 13 - שמות - משיעבוד לעצירה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בתחילת הפרשה אנו עדים למצבו הקשה של עם ישראל, שרק הולך ומידרדר. אך ברגע אחד הכל התחיל להשתנות. מהו...


Jan 7, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 12 - פרשת ויחי - כיצד נשארה המשפחה שלמה? מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

ראשונה בספר בראשית, משפחה נשארת שלמה, ללא דחייה של אחד הבנים. יעקב מברך את כולם, גם את...


Dec 31, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 11 - פרשת ויגש - חיבורי עבר ועתיד בזהות ישראל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

זהות אישית מתגבשת דרך חיבור בין אירועי העבר לשאיפות לעתיד. בפרשה, בה מתרחש...


Dec 24, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 10 - פרשת מקץ - אשמה ותיקון  - בין יהודה לראובן, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עיון בדמויות של ראובן ויהודה עשוי להראות מהי הדרך המועילה לניתוב רגשות אשם...