Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 6, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 46 - פרשת ניצבים וילך - כגודל הנפילה כך גודל העליה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

פרשית התשובה מגיעה על רקע הסיום הנורא של פרשיית הקללות, המאפסת את כל ההיסטוריה הישראלית. דווקא התרסקות כה קשה מאפשרת תיקון ממקום מפותח.