Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 15, 2021

פרשה דיגיטלית 33: נשא - קרבנות הנשיאים והתקפות התחמקות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם החזרתיות על תיאור קרבנות הנשיאים מונעת מכוונה עמוקה, כמו בהתקפות התחמקות?


May 15, 2021

פרשה דיגיטלית 32: שבועות - איש תהליכים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אלימלך איש נעמי היה בעל עדיפות תהליכית גבוהה?

בשיעור זה נעסוק בתיאורו של אלימלך...


May 9, 2021

פרשה דיגיטלית 31: במדבר - פונקציית קרואי העדה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם קרואי העדה ידעו איך לקרוא לפונקציות נקראות?

בשיעור זה נעמוד על הפער בין הקרי והכתיב, בין...


May 1, 2021

פרשה דיגיטלית 30: בהר-בחקתי: איפוס הארץ, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

איזה סוג של איפוס עובר על הארץ בשנת השמיטה?

בשיעור זה נתייחס לשני הקטבים לכאורה הקיימים...


Apr 24, 2021

פרשה דיגיטלית 29: אמור - אלגוריתם שכן קרוב וטומאת כהן, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אלגוריתם השכן הקרוב יכול לזהות למי כהן נטמא?

בשיעור זה נסקור מספר שיטות בפרשנות...