Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 29, 2017

שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל, מאת הרב יהודה עמיטל

לרב שיח: על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב...


Oct 26, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 16 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ג הלכה ז-י

הלכה ז
כבר ביארנו שמלכי בית דוד דנין אותן ומעידין עליהן אבל מלכי ישראל גזרו חכמים שלא ידון ולא דנין אותו, ולא מעיד...


Oct 18, 2017

יום לימוד עשי"ת תשע"ח: מצוות האכילה בערב יום כיפור, מאת הרב נחמיה רענן

השיעור הועבר במסגרת יום הלימוד של עשרת ימי תשובה, ח' בתשרי תשע"ח. השיעורים הוקדשו לע"נ ר' מרדכי דוד כ"ץ ז"ל


Oct 3, 2017

מקהלות בתנ"ך, קולות בקהלת, שיעור מפי הרב יואל בן נון לרגל השקת הספר הספר "אני קהלת - מקהלת קולות" מאת הרב יואל בן נון והרב יעקב מדן, יב בתשרי תשע"ח, בקהילת לכו נרננה, רעננה


Oct 1, 2017

דרכי הצדקה בימינו, רב שיח עם הרב דני וולף, הרב מאיר ליכטנשטיין, פרופ' דוד האן (האפוטרופוס הכללי וכנ"ר לשעבר), חיים פלק (יו"ר פעמונים,מייסד עמותת ישפה). מנחה: הרב בני להמן

השיעור...