Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 27, 2023

רמב"ן על התורה 25 | אחרי מות - קדושים, מאת הרב מיכאל אדרעי


Apr 27, 2023

קדושים | הוכיח תוכיח את עמיתך, מאת הרב יאיר קאהן

איך, מתי ולמה?


Apr 20, 2023

רמב"ן על התורה 24 | תזריע-מצורע, מאת הרב מיכאל אדרעי

 


Apr 18, 2023

כיצד חיים יהודיים מתקיימים לצד העולם המודרני? מה מקורות הרוע בעולם, וכיצד ניתן להתמודד עימו?

שיחה שקיים הרב חיים נבון על פילוסוף, רב, ומנהיג מהחשובים שידעה הציונות הדתית.

*רקע...


Apr 8, 2023

בירושלים, בבית כנסת הרמב"ן - ביום שלישי ו' ניסן בשעה 20:00
התקיימה שיחה בין הרבנית אסתי רוזנברג לרב אסי בלנק.
השיחה עסקה בענייני חינוך תחת הכותרת "והגדת לבנך".

על ליל הסדר כגורם מאחד...