Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 25, 2017

שיעור מפי הרב יהודה גלעד לזכרו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל במלאת שבע שנים לפטירתו

כ"ו בתמוז תשע"ז בהיכל הישיבה

עם לימוד משניות


Jul 25, 2017

שיעור מפי הרב יאיר קאהן לזכרו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל במלאת שבע שנים לפטירתו

עם דברי פתיחה מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

כ"ו בתמוז תשע"ז בהיכל הישיבה


Jul 16, 2017

על קמצא ובר קמצא - בין יוספוס פלאוויוס לחז"ל מאת הרב יעקב מדן

השיעור לרפואתו של יואל אפרים בן ליבא דוברה

בבית הכנסת "הרימון", חשמונאים, יום חמישי י"ט בתמוז תשע"ז


Jul 11, 2017

פרשיות החורבן שבהן דנה מגילת איכה, מאת הרב יעקב מדן

שיעור אחרון בסדרת "חמש מגילות"

ט"ז בתמוז תשע"ז בבית הכנסת "שירה חדשה", גבעת שמואל