Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 30, 2014

הלכות צבא #25, השבת במשטרה + דברי סיום לסדרה, מאת הרב אביהוד שורץ


Mar 26, 2014

פרשת תזריע, האדם, בגד והבית, השיעור נכתב על ידי הרב אמנון בזק


Mar 24, 2014

הלכות צבא #24, אחדות המחנה הצבאי - בישול לצורך נכרים ביו"ט, מאת הרב אביהוד שורץ


Mar 19, 2014

הלכות צבא #23, הבעלות על ממון צה"ל חלק ב, מאת הרב אביהוד שורץ


Mar 19, 2014

פרשת שמיני, איש ומחתתו - מות נדב ואביהו, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן