Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 30, 2020

הודו לה' כי טוב. שיחה מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן


Jan 29, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת בא - מצוות הקדשת בכור, מאת הרב ישי יסלזון

בכור בהמה טהורה קדוש מעת לידתו ובכל זאת מונה ספר החינוך בפרשתנו שיש מצווה להקדישו, מה תכליתה של מצווה זו?...


Jan 28, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 15 - בא - יציאה או גירוש ממצרים?, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עיון בפרשה מראה כי יציאת מצרים הייתה בעצם גירוש בעל כרחם של עמ"י. כיצד ייתכן כי עם ישראל רצה...


Jan 28, 2020

פרקי שיבת ציון במקרא 05, עזרא פרק ג' המשך, שיעור מפי הרב יעקב מדן 

מוצ"ש פרשת ויחי, יד בטבת תש"ף (11.01.20) בבית המדרש בקומה השלישית ברח' המצור 9 (שטיבלך), בירושלים.


Jan 28, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ה), גלגול 12 חודש באשת יפת תואר ועבדים, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שימו לב: נלמד הלכה ז השבוע, הלכות ה-ו בפעם הבאה

מוצאי שבת פרשת וארא כח בטבת תש"ף...