Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2015

פרשת וירא, בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה, מאת הרב תמיר גרנות


Oct 25, 2015

על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב יואל בן נון

מוצאי שבת פרשת לך לך תשע"ו


Oct 25, 2015

נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 01, איסורי עבודה זרה, מאת הרב אביהוד שורץ

פתיחה לסידרה
מבוא להלכות עבודה זרה, ודיון במהותו של איסור הנאה מעבודה זרה


Oct 19, 2015

פרשת לך לך, ברית בין הבתרים, השיעור נכתב של ידי הרב יעקב מדן


Oct 18, 2015

טיש חתני תורה ובראשית - תשע"ו, מוצאי שבת פרשת נח, עם חתנים משה (מושקו) מושקוביץ והרב דב קרול,  יחד עם הרב ברוך גיגי, הרב משה ליכטנשטיין, רב הלל רחמני והרב יעקב מדן