Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 28, 2016

פרשת יתרו, אימתי היו שלושת ימי ההגבלה, השיעור נכתב על ידי הרב יעקב מדן


Jan 28, 2016

בבית כנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים, יום חמישי ד' בשבט תשע"ו

שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן
"פסח מצרים ופסח דורות"
שיעור מפי הרב משה טרגין
"מטות, מכות ומופתים במצרים"


Jan 26, 2016

צדקת הצדיק 10, ישב אדם ולא עשה מצווה, מאת הרב גיגי


Jan 25, 2016

נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 13, מהלכות כתיבת סת"ם, מאת הרב אביהוד שורץ


Jan 21, 2016

פרשת בשלח,איפה ואיפה - עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר, השיעור נכתב על ידי הרב יעקב מדן