Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 14, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ואתחנן - ברכות קריאת שמע, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום פעמיים באהבה אנחנו מברכים ברכות קריאת שמע. האם אלו ברכות המצוות? או ברכות אחרות? מה עניינן ואיך הם קשורות...


Aug 6, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת דברים - תפקיד הדיינים בגיור, מאת הרב ישי יסלזון

"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", מיהו הגר עליו מדובר כאן? הגמ' ביבמות לומדת מכאן שתהליך הגיור מצריך בית...


Jul 31, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת מסעי - יישוב ארץ ישראל, מאת הרב ישי יסלזון

מה משמעות הציווי "והורשתם את הארץ" בפרשתנו? האם יש כאן מצווה? ברכה? מצווה זמנית? לדורות? על אלו ועוג בשיעור השבוע.


Jul 24, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת מטות - מנהגים וקבלות טובות, מאת הרב ישי יסלזון

בהתרת נדרים בערב ראש השנה אנחנו מתירים הנהגות טובות שנהגנו בהם ג' פעמים. בשיעור ננסה, בעקבות פרשיית הנדרים...


Jul 17, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - תפילת מוסף, מאת הרב ישי יסלזון

קרבנות המוספים שבפרשתנו יביאו אותנו היום לעסוק בייחודיות של תפילת מוסף על פני תפילות אחרות. בנוסף נעמוד על ההבדל בין...