Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 5, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת עקב - ברכת מעין שלוש, מאת הרב ישי יסלזון

הציווי לברך אחר המזון מקורו בפרשתנו. בשיעור השבוע נדון על מה הוא נאמר - האם הוא כולל בתוכו רק את ברכת המזון או שמא גם...


Jul 30, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת ואתחנן - בניית המקדש, מאת הרב ישי יסלזון

והלבנון - זה בית המקדש. האם, כשבעז"ה יתאפשר לנו, חלה עלינו החובה לבנות את המקדש? או שמא זה מצווה שבימים אלו אינה...


Jul 22, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת דברים - בישולי גויים, מאת הרב ישי יסלזון

מדוע אסרו חכמים בישולי גויים? וכיצד טעם האיסור משפיע הלכה למעשה? התורה מציעה פסוק מפרשתנו כמקור להלכה יקרה זו, מתוך...


Jul 14, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת מטות מסעי - האם מותר לשים פיתיון לבדוק האם עובד גנב? מאת הרב ישי יסלזון

בשאלה זו דן הגרש"ז בשו"ת מנחת שלמה, בשיעור השבוע נבין כיצד יסודות שאלה זו מצויות בפרשת...


Jul 8, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - כהן שהרג את הנפש, מאת הרב ישי יסלזון

"והיתה לו כהונת עולם" כך אומר ריבונו של עולם לפנחס בעקבות מעשהו, ונשאלת השאלה כיצד דברים אלו מתיישבים עם דברי ר'...