Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 18, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת כי תבא - עניית אמן, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום פעמים רבות יוצאת המילה 'אמן' מפינו כמו שיצא מפי אבותינו בהר גריזים ובהר עיבל. בשיעור ננסה לעמוד על...


Sep 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת כי תצא - מצוות קבורה, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעמוד על טעמי מצוות הקבורה ונביא כמה נ"מ והשלכות לטעמים השונים.


Sep 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת שופטים - משיחת מלך, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעסוק בפרטי דיני משיחת מלכים וננסה להבין מכך גם על תפקידיו השונים של המלך בעם ישראל.


Aug 28, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ראה - צדקה די מחסורו, מאת הרב ישי יסלזון

הצורה בפרשתנו נותנת שיעור למצוות הצדקה: "די מחסורו אשר יחסר לו". בשיעור השבוע ננסה להבין מה המשמעות של השיעור הזה...


Aug 21, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת עקב - מהי ברכה, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום אנחנו מברכים כמה וכמה ברכות, כמעט על כל צעד ושעל. בשיעור ננסה חרדת לעומקו של המושג ולהבין בצורה טובה יותר מהי הברכה...