Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 27, 2019

נושא הלכתי בפרשת ויקהל - נדבת הלב, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה מסופר שבני ישראל נדבו מטוב לבם את צרכי הקודש והמקדש. ננסה לבחון בשיעור באלו מקרים ניתן להקדיש ולנדוב דברים במחשבת הלב...


Feb 26, 2019

פרק ז סיום, מאת הרב ברוך וינטרוב

מה היחס בין תכונות אופי כלליות לבין הרגשות משתנים לגבי נבואה? ומדוע לא שרתה על חכמים אחרים שכינה כמשה?


Feb 26, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - החיוב לרפא ולהתרפא וגבולותיו, מפי הרב ד"ר מרדכי הלפרין, ראש מכון שלזינגר לרפואה אתיקה והלכה
עורך "אסיא", מרכז רפואי שערי צדק

כ"ז בכסלו...


Feb 25, 2019

המשפחה היהודית 18, מאת הרב בנימין תבורי - חינוך


Feb 20, 2019

נושא הלכתי בפרשת כי תשא - נטילת ידיים לתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

נקרא בפרשה על נטילת ידי ורגלי הכהנים ין הכיור לפני תחילת עבודתם. בשיעור ננסה להבין האם איך ומתי אנחנו מקיימים...