Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 18, 2023

כיצד חיים יהודיים מתקיימים לצד העולם המודרני? מה מקורות הרוע בעולם, וכיצד ניתן להתמודד עימו?

שיחה שקיים הרב חיים נבון על פילוסוף, רב, ומנהיג מהחשובים שידעה הציונות הדתית.

*רקע...


Feb 27, 2023

כי קרוב אליך - שיעורי רבני ישיבת הר עציון בפתח תקווה

השיעור התקיים ביום חמישי ב' באדר (23.2.2023) בבית כנסת נריה, רח' איפרגן 6, פתח תקווה

מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין בנושא "הדור...


May 3, 2022

דרכו הלימודית והתורנית של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מפי הרב ראובן ציגלר

שיחה שהועברה בבית מדרש לנשים מ"ע בא' באייר תשפ"ב, יום השנה השביעי לפטירת הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל


Jan 5, 2022

גיור קטנים, מאת הרב יעקב מדן

ישנה מחלוקת חשובה בהלכה, בשאלת גיור קטנים. לדעתם של רבים עלינו להשקיע את עיקר מאמצינו בגיור קטנים, כיון שבהם קבלת המצוות קלה יותר; לעומת זאת, הרבנות...


Dec 14, 2020

ממלכת כהנים וגוי קדוש

שיקולים ממלכתיים בפסיקה: עקרונות ומגמות - שיחה ודיון

ראשי הישיבה הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין, יחד עם הרב יעקב מדן

רבבה ימי העיון בחנוכה תשפ"א - תורה....