Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 30, 2020

הודו לה' כי טוב. שיחה מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן


Jul 17, 2019

סיפורים של הרב עמיטל 1-4, לקראת מלאות 9 שנים לפטירתו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, נתבונן בכמה סיפורים שלו, מאת הרב משה טרגין

1 - החולצה הלבנה
2 - אש בניו יורק ובירושלים
3 - מסיונרים...


Jul 8, 2019

'ההשתחוויה בתפילה - למה, מתי ואיך?' שיעור מפי הרב עזרא ביק במסגרת שיעורי הישיבה בחשמונאים. השיעור התקיים בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, רח' מוריה חשמונאים.


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שלישי: מנהיגות רוחנית

מנחה: ד"ר חיותה דויטש ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, הרבנית ענבל מלמד, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי,...


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שני: תלמוד תורה לנשים - חצי יובל לבתי המדרש/מדרשות לנשים

מנחה: גב' יפעת ארליך, הרב ראובן טבול, הרבנית ד"ר אסתר פישר,...