Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 28, 2022

הלכות כשרות 6:  ניקור, חלב וגיד הנשה, מאת הרב ישי יסלזון

איזה חלק מהבהמה אוכלים?

השבוע נלמד על חלקים שאסורים באכילה מהבהמה - חלבים וגיד הנשה. נלמד מהו ניקור ומניין מגיע המנהג לוותר...


Nov 22, 2022

הלכות כשרות 5:  דיני טריפות ב - הטריפות המצויות בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור זה נסקור את סוגי הטריפות להם חוששים בימינו. נלמד מה הבעיתיות בכל אחת מהן וכיצד ניתן לבודקן. נסביר...


Nov 14, 2022

הלכות כשרות 4:  דיני טריפות - א, מאת הרב ישי יסלזון

טריפה ויכולה לחיות, יש דבר כזה?

השבוע נתחיל את העיסוק בהלכות טריפות. ננסה לעמוד על מהות איסור אכילת טריפה ולהבין כיצד הגדרים...


Nov 7, 2022

הלכות כשרות 3:  בדיקת הסכין ודיניה, מאת הרב ישי יסלזון

במה שוחטים ומדוע?

השבוע נעסוק בדיני סכין השחיטה, נבין מדוע ההקפדה עליה חשובה כל כך וכיצד היא קשורה להבדלים ברמות הכשרות...


Oct 31, 2022

הלכות כשרות 2:  השחיטה, מאת הרב ישי יסלזון

מהחי לבשר, על השחיטה והלכותיה

השבוע נתחיל בסוגיות 'כשרות הבשר'. השחיטה היא השלב הראשון בהכשרת הבשר לאכילה. בשיעור זה נלמד היכן נצטווינו...