Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 28, 2021

הלכות שביעית 27: הוצאת פירות שביעית לחו"ל, מאת הרב ישי יסלזון

על ייצוא ואכילת תפוחים בטיסה לחו"ל 

בשיעור השבוע נדון באיסור הוצאת פירות שביעית לחוץ לארץ. נעמוד על טעמי האיסור ונבחן...


Apr 28, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 22: העקידה: עולם של טבע ועולם של נס, מפי הרב עזרא ביק

מה המשמעות לניסים בחיי היהודי? האם אנחנו שואפים לחוות ניסים?


Apr 24, 2021

פרשה דיגיטלית 29: אמור - אלגוריתם שכן קרוב וטומאת כהן, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אלגוריתם השכן הקרוב יכול לזהות למי כהן נטמא?

בשיעור זה נסקור מספר שיטות בפרשנות...


Apr 22, 2021

הלכות שביעית 26: רפואה ועשיית מצוות בפירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

על כשרות תחבושות מתוצרת שביעית ועוד

השבוע נעסוק בשני שימושים נוספים בפירות שביעית: הראשון הוא עשיית רפואה...


Apr 18, 2021

פרשה דיגיטלית 28: אחרי-מות קדושים - לקט סודי ביותר, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חיוב לקט עומד בקריטריונים של סודיות מושלמת?

בשיעור זה נבאר מספר שיטות בהיקף חיוב...