Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 27, 2020

סייבר בהלכה 12: תוכנות כופר והתקפת מניעת שירות

בשיעור זה נעסוק בשתי תקיפות תדירות ביותר בימינו. תקיפות אלו מכילות אלמנטים דומים מבחינת הדיון ההלכתי. נסיים בדיון קצר סביב שאלות...


Jan 20, 2020

סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכם

השיעור יסיים את העיסוק בנושא דיני נפשות בסייבר. המקרה שעולה כאן היא רצח בבית חכם. נעסוק בסוגיה העולה בגמרא הקשורה לעניין זה, מספר ראשונים ואחרונים...


Jan 13, 2020

סייבר בהלכה 10: דיני נפשות חלק ג, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה מסכם את הדיון שהחל בשני השיעורים הקודמים. נביא את שיטתו היחודית של היד רמ"ה, ונענה על המקרים...


Jan 6, 2020

סייבר בהלכה 9: דיני נפשות חלק ב, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה ימשיך את העיסוק בדיני נפשות במרחב הסייבר. נמשיך את שיטת תוספות, ונסקור את שיטת רבנו דוד, ואת שיטת...


Dec 30, 2019

סייבר בהלכה 8: דיני נפשות חלק א, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה יעסוק בדיני נפשות במרחב הסייבר. נסקור מספר מקרים שבהם נדון, נעלה את הסוגיות המרכזיות הרלוונטיות,...