Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 11, 2006

קשת - רב קוק #10, מאת רב הלל רחמני


fafa
over eighteen years ago

למה ?ין היו? שיעור של הרב גיגי?

moshe
over eighteen years ago

שיעורי? פשוט נהדרי?! ?ני כ\'\'כ נהנה ב\'\'ה.
הערה קטנה - ?? ?פשר כשהרב מזכיר ?יזה קטע ברב קוק שיזכיר ג? ?ת המקו? בדיוק כדי ש?פשר יהיה ?ח\'\'כ לעיין.
תודה!