Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 26 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, מצוה: לזכור מה שעשה לנו עמלק

רמב"ם פרק ה: ו-יב

מוצאי שבת פרשת ויקהל פקודי כג' באדר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד