Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 20, 2019

נושא הלכתי בפרשת כי תשא - נטילת ידיים לתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

נקרא בפרשה על נטילת ידי ורגלי הכהנים ין הכיור לפני תחילת עבודתם. בשיעור ננסה להבין האם איך ומתי אנחנו מקיימים...


Feb 19, 2019

פרק ז המשך, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעמוד בקצרה על תורת הנבואה של הרמב''ם, על מנת להבין מדוע לדעתו נביא נדרש לכלל המעלות השכליות, ואילו חסרונות במידות מהוות מחיצות בלבד.


Feb 18, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - בחירת מין היילוד הלכה אתיקה וחוק, מפי הרב זאב ויטמן, רב אלון שבות ורב תנובה

כ"ז בכסלו תשע"ט

ימי עיון בחנוכה בחסות רבבה - תכנית העשרה...


Feb 17, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם 40 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ז' המשך

מוצאי שבת פרשת תצוה תשע"ט, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד

 


Feb 17, 2019

המשפחה היהודית 17, מאת הרב בנימין תבורי

חיובי האב - חלק ב