Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 18, 2019

פרק שמיני (המשך) - הכל בידי שמים

כיצד ייתכן שיש בחירה חופשית, אם 'הכל בידי שמים'? מהי 'יראת שמים' ומה היקפה


Mar 12, 2019

פרק ח - רמות שונות של בחירה חופשית ודטרמניזם, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק ביסודות הבחירה החופשית אליבא דהרמב''ם ובעמדות להן הוא מתנגד.


Feb 26, 2019

פרק ז סיום, מאת הרב ברוך וינטרוב

מה היחס בין תכונות אופי כלליות לבין הרגשות משתנים לגבי נבואה? ומדוע לא שרתה על חכמים אחרים שכינה כמשה?


Feb 19, 2019

פרק ז המשך, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעמוד בקצרה על תורת הנבואה של הרמב''ם, על מנת להבין מדוע לדעתו נביא נדרש לכלל המעלות השכליות, ואילו חסרונות במידות מהוות מחיצות בלבד.


Feb 13, 2019

סוף פרק ו' ותחילת פרק ז, מאת הרב ברוך וינטרוב.

בשיעור זה נציע פתרון נוסף לשאלת ההזדהות עם המצוות לדעת הרמב''ם ולביאור ההבדל בין מצוות שמעיות לשכליות לשיטתו. לאחר מכן נתחיל ללמוד...