Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 14, 2019

פרק ה (1) - המונותאיזם המוסרי של הרמב''ם, מאת הרב ברוך וינטרוב.

בפרק החמישי מן השמונה פרקים הרמב''ם סוטה באופן חד מתורת המוסר ה'סטנדרטית' של דרך האמצע, ומציג תפיסה יהודית...


Dec 31, 2018

פרק ד (ד) - האיזון הנכון וחטאו של משה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נחתום את דיוננו בפרק הרביעי משמונה פרקים. נעסוק באיזון הנכון לגבי מודעות עצמית, וננסה להבין כיצד הסביר הרמב''ם...


Dec 24, 2018

שמונה פרקים לרמב"ם 09, פרק ד (ג) - דין ולפנים משורת הדין במצוות התורה, מאת הרב ברוך ויטנרוב

האם התורה מכוונת את האדם אל דרך האמצע או נוטה אל הקצוות? מתי מותר, מתי צריך ומתי אסור...


Dec 19, 2018

שמונה פרקים לרמב"ם 08', פרק ד (2) - מתי נכון לעשות מעשים קיצוניים? מאת הרב ברוך וינטרוב

כפי שראינו בפרקים הקודמים, הרמב"ם סבור כי האישיות המוסרית היא האישיות המאוזנת, והאדם הטוב הוא...


Dec 10, 2018

שמונה פרקים לרמב"ם 07, פרק ד' (1) - על דרך האמצע, מאת הרב ברוך וינטרוב

כיצד מרפאים מחלות נפש (בעיות במידות)? כיצד נדע מהי דרך האמצע?