Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 14, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בהר - דיני אונאה בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

שיטות המסחר ומבנה השוק בימינו לא כל כך דומים לשיטות ולמבנה שהיו נהוגים בזמן הגמרא. השוני הזה מצריך לתרגם את דיני אונאה במושגים המובאים בגמרא להלכה למעשה לימינו. בשיעור ננסה לגעת בעקרונות ויסודות בהונאה ולצייר על ידם קווים להתמודדות עם השוני הזה.