Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 30, 2013

הלכות צבא #12, מיהו הפוסק בהלכות צבא חלק א, מאת הרב אביהוד שורץ


Dec 25, 2013

פרשת וארא, מינוי משה, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Dec 24, 2013

ספר שמות #10, מה שמו של הקב"ה - מעמד הסנה חלק ה


Dec 22, 2013

הלכות צבא #11, מלאכות בשינוי במקום פיקוח נפש, מאת הרב אביהוד שורץ


ימי עיון חנוכה תשע"ד #11

Dec 19, 2013

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ד - דור לדור יביע אומר, מורשתו ותורתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל - רב...