Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בהעלותך - כיצד מתפללים, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע ננסה ללמוד מתפילתו של משה רבינו כמה פרטי הלכות בדיני תפילה. האם התפילה צריכה להיות בדיבור או שדי במחשבה? האם עדיף לצעוק בתפילה או שאפילו ללחוש זו בעיה? על כך ועוד נעמול בשיעור שלפניכם.