Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 15, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים, מאת הרב ישי יסלזון

דרך דיבורו של הקב"ה למשה לפני ירידתו למצרים, נדון בשאלה ההלכתית המרתקת האם אדם חייב לסכן את עצמו בשביל להציל את חברו? ננסה להבין את שורש השאלה, נדון בראיות השונות לשאלה זו ונוסיף כמה יוצאים מן הכלל וכמה השלכות למעשה.