Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 31, 2010

הלכות ברכות #06, מאת הרב ברוך גיגי - ריבות השוקולדים


May 30, 2010

פרשת שלח, מאת הרב יצחק לוי - מצות ציצית


May 26, 2010

הלכות בישול בשבת #13, מאת הרב יוסף צבי רימון - מגיס


May 25, 2010

אגדה #05, מאת הרב תמיר גרנות - קהלת


May 24, 2010

הלכות ברכות #05, מאת הרב ברוך גיגי - מיצי פירות