Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 11, 2024

משך חכמה על הפרשה | חקת, מאת הרב ברוך גיגי

סוגיית חטא מי המריבה

השיעור הועבר בח' בתמוז תשע"ח. 


Jul 4, 2024

משך חכמה על הפרשה | קרח, מאת הרב ברוך גיגי

הכרת הטוב כלפי קוב"ה וכלפי בשר ודם

השיעור הועבר ביום חמישי א' תמוז תשע"ח. ראינו את דברי ה"משך חכמה" שהסביר את המדרש המתאר דו-שיח בין השמש...


Jun 17, 2024

משך חכמה על הפרשה | בהעלותך, מאת הרב ברוך גיגי

חשיבות קרבן פסח, ותיקון פסח שני

 


May 28, 2024

משך חכמה על הפרשה | בהר, מאת הרב ברוך גיגי

נצח ישראל


May 16, 2024

משך חכמה על הפרשה | אמור, מאת הרב ברוך גיגי

עבודת ה' כתיקון האדם והעולם