Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 7, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 04 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Feb 6, 2023

הלכות כשרות 15: איסור בישול בשר וחלב, מאת הרב ישי יסלזון

האם מותר לבשל בשר וחלב בניסוי כימי?

השבוע נתחיל בלימוד הלכות בשר בחלב. ניגע במקור איסור האכילה וההנאה ובשאלה מה היחס בינם...


Feb 2, 2023

הלכות כשרות 14: חותמות הכשרות ובשר שנתעלם מן העין, מאת הרב ישי יסלזון

איך אפשר לסמוך על חותמת כשרות בסופר?

השבוע נלמד מדוע אנחנו יכולים לםמוך על חותמת כשרות שנמצאת בסופר. נעיין...


Feb 2, 2023

רמב"ן על התורה 16 | בשלח | קריעת ים סוף | הרב מיכאל אדרעי

ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים?

 


Jan 26, 2023

רמב"ן על התורה 15 | בא | הרב מיכאל אדרעי

משה | למה לפעמים ה' אומר למשה מה להגיד ולפעמים לא?