Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 18, 2021

פרשה דיגיטלית 28: אחרי-מות קדושים - לקט סודי ביותר, מאת הרב הבראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חיוב לקט עומד בקריטריונים של סודיות מושלמת?

בשיעור זה נבאר מספר שיטות בהיקף חיוב...


Apr 15, 2021

הלכות שביעית 25: צביעה, סיכה והדלקת הנר, מאת הרב ישי יסלזון

על הדלקת חנוכיה, צביעת בגדים וסיכה רפואית בפירות שביעית.

מלבד אכילה ושתיה המשנה מונה שימושים נוספים שניתן לעשות עם...


Apr 10, 2021

פרשה דיגיטלית 27: תזריע - טהרת הספרה אחת, מאת הרב הבראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ניתן לטהר מצורע על ידי אחדות?

בשיעור זה נדון על דין הצרעת הפורחת בגופו של מוסגר/מוחלט וסיבת...


Apr 7, 2021

הלכות שביעית 24: מה עושים עם שאריות שביעית? מאת הרב ישי יסלזון

פח שמיטה או פח זבל? איפה נשים את שאריות האוכל?

סיימנו ארוחה ונשארו אי אלו שאריות מן האוכל. מה ניתן לעשות איתם? האם...


Apr 4, 2021

פרשה דיגיטלית 26: שמיני - טבע, טהרה ואינטליגנציית נחיל, מאת הרב הבראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם התורה מכירה באינטליגנציית נחיל?

שיעור זה נעקוב אחר מספר מקורות המתארים את...