Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 3, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 41 - פרשת עקב - לספר מחדש, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

משה מספר מחדש את סיפורי המדבר, מתוך פרספקטיבה חדשה ורחבה יותר. בייחוד מעניינת הגישה החדשנית שלו...


Jul 30, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת ואתחנן - בניית המקדש, מאת הרב ישי יסלזון

והלבנון - זה בית המקדש. האם, כשבעז"ה יתאפשר לנו, חלה עלינו החובה לבנות את המקדש? או שמא זה מצווה שבימים אלו אינה...


Jul 29, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 40 - פרשת ואתחנן - כיצד מחיים את ההיסטוריה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד ייתכנו הבדלים בעשרת הדיברות? נראה שמשה מעביר כאן את העם חוויה של יצירת חיבור...


Jul 22, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת דברים - בישולי גויים, מאת הרב ישי יסלזון

מדוע אסרו חכמים בישולי גויים? וכיצד טעם האיסור משפיע הלכה למעשה? התורה מציעה פסוק מפרשתנו כמקור להלכה יקרה זו, מתוך...


Jul 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 39 - פרשת דברים - משה: מ"לא איש דברים" לנואם ספר דברים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מתארת את המעבר של משה ממנהיג ניסי ופועל למנהיג מדבר. המעבר קשור...