Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 31, 2020

מנהגי רבותינו #26, מאת הרב בנימין תבורי - לא תאכילום


May 27, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת נשא - צירוף סל לחלה ולקדשים, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה אנחנו לומדים שכף הזהב מצרפת את הקטורת ליחידה אחת, בהלכות חלה מצאנו דין דומה שסל מצרף כמה לחמים ליחידה....


May 26, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 31 - פרשת נשא - הדרך האישית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מדוע הנזיר מגדל שער ראשו ונאסר בשתיית יין? על הארגון הרוחני של מחנה ישראל, ההסדר החברתי והגמישות...


May 25, 2020

מנהגי רבותינו #25, מאת הרב בנימין תבורי - שבועות


May 20, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - בן לויה בפדיון הבן, מאת הרב ישי יסלזון

אני בכור לאמא שבאה ממשפחת לויים, כל ימי תמהתי לעצמי מדוע בן של לויה פטור מפדיון הבן? בשום מקום אחר לא מצאנו...