Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 31, 2012

נושאים תיאולוגיים #11, מאת הרב עזרא ביק - בעיית הרע חלק 2 - שיטת הרב חסדאי קרשקש


Jan 26, 2012

פרשת בא, מאת הרב זאב וייטמן - פרשת בא: מעבר בין סיפור הגאולה לבין המצוות הראשונות לעם ישראל כעם


Jan 24, 2012

נושאים תיאולוגיים #10, מאת הרב עזרא ביק - צדיק ורע לו - הגנת בחירה חופשית


Jan 22, 2012

דיני ממונות #8, מאת הרב מיכאל אדרעי - דיני פועלים: האם יש זכות לפועל להמשיך בעבודתו הקבועה


Jan 18, 2012

פרשת וארא, מאת הרב זאב וייטמן - קובץ חדש