Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 29, 2020

שיעור 2, אהבת צדק ושנאת רשע, מפי הרב עזרא ביק

יחס דין ורחמים בעשיית משפט


Oct 28, 2020

הקדמה ב: על הקונטרס צו וזרוז, זמן כתיבתו, עריכתו, שמו ומטרתו, מפי הרב אורי יעקב בירן

במהלך השואה, ישב האדמו"ר מפיאסצ'נה וערך את הקונטרס צו וזרוז. מה ניתן ללמוד מכך?

במהלך השיעור...


Oct 27, 2020

הלכות שביעית 2: שמיטה ב - מצווה על האדם או על הקרקע - המשך, מאת הרב ישי יסלזון

מה זה משנה האם השביתה היא של האדם או הארץ? ואיך משתקפים מכך טעמי השמיטה?

בשיעור נמשיך את דיוננו מהשיעור...


Oct 24, 2020

פרשה דיגיטלית 3: לך לך - מתנת חינם, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין חוט ושרוך נעל לספריית קוד רנדומית שמוצאים באינטרנט? 

בשיעור זה ננסה לעקוב אחר פרשנויות שונות...


Oct 21, 2020

עוד סדרה חדשה!
חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי, מפי הרב עזרא ביק

מה יש באופי של אברהם שהביא לבחירתו להקים את עם ה'?