Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 30, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת צו - הכשרת כלי זכוכית לפסח ובכלל, מאת הרב ישי יסלזון

נפלה טעות קטנה אבל משמעותית בשיעור זה - הרב ישי הוסיף דברי הסבר לתחילת הקובץ - כדי שלא תצא טעות תחת ידו....


Mar 30, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 24 - פרשת צו - רצון אישי או מסגרת מחייבת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

פרשות ויקרא וצו מתארות שני רבדים בעבודת המשכן, רובד ההתנדבות האישית ורובד החובה,...


Mar 25, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת ויקרא - הימנעות מהידבקות בשעת מגפה, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע נחרוג ממנהגנו ובמקום להתעסק בפרשת השבוע נתעסק בענייני דיומא מבחינה הלכתית ונדון על חשש...


Mar 24, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 23 - פרשת ויקרא - קרבן כהתקרבות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מהו התהליך הנפשי המלווה את הקרבנות השונים? נראה כי כל קרבן מכוון להלך נפש אחר ולסוג מפגש אחר...


Mar 24, 2020

מנהגי רבותינו #20,  מאת הרב בנימין תבורי - פסח