Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 29, 2015

ספר תהלים כספר #8 מאת ד"ר בני גזונדהייט

הספר השני: מזמורים לבני קרח


Jan 29, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #14 - מעמד ונוסח בתפילה בלחש, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעיין בשני מרכיבים מהם עשויה תפילת העמידה - נוסח התפילה ועצם העמידה לפני השם, וכיצד...


Jan 27, 2015

פרשת בשלח, המן, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק


Jan 25, 2015

המצוה השבועית – מצוות הלל, מאת הרב יאיר קאהן

 

השיעור פותח במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן אם הלל הוא מצווה דאורייתא או דרבנן, תוך כדי הדיון, יש נסיון להגדיר את המחייב והמהות של...


Jan 22, 2015

ספר תהלים כספר #7 מאת ד"ר בני גזונדהייט

המעגל השלישי (כה-לד) המשך: מזמור לה-מא - סוף הספר הראשון

http://tefilah.org/