Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 13, 2020

שיחה עקב מגפת הקורונה, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

הועבר בישיבה ב12 למרץ 2020

לצפייה בוידיאו


Oct 29, 2017

שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל, מאת הרב יהודה עמיטל

לרב שיח: על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב...


Jun 10, 2010

דרכי הפסיקה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מאת הרב יוסף צבי רימון


Aug 16, 2007

קשת - ברוכים הבאים לקשת - זמן אלול