Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 25, 2019

"מלך על כל הארץ" - גילוי מלכות ה' בעולם, שיעור מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. השיעור הועבר במסגרת משמר שיעורי של מחזור כ"ה, י"ט באלול תשע"ט.


Sep 22, 2019

י"ג מידות הרחמים- תפילתו של הקב"ה/ תיאור המידות, שיעור מפי הרב משה טרגין


Sep 18, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת כי תבא - עניית אמן, מאת הרב ישי יסלזון

בכל יום פעמים רבות יוצאת המילה 'אמן' מפינו כמו שיצא מפי אבותינו בהר גריזים ובהר עיבל. בשיעור ננסה לעמוד על...


Sep 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת כי תצא - מצוות קבורה, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעמוד על טעמי מצוות הקבורה ונביא כמה נ"מ והשלכות לטעמים השונים.


Sep 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת שופטים - משיחת מלך, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעסוק בפרטי דיני משיחת מלכים וננסה להבין מכך גם על תפקידיו השונים של המלך בעם ישראל.