Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 29, 2010

הלכות בישול בשבת #17, מאת הרב יוסף צבי רימון - שהייה חלק ג


Jun 28, 2010

פרשת פנחס, מאת הרב יצחק לוי


Jun 24, 2010

שו"ת של מאה העשרים #31, מאת הרב בנימין תבורי - הרב שאול ישראלי - עמוד הימיני


Jun 24, 2010

הלכות בישול בשבת #16, מאת הרב יוסף צבי רימון - שהייה חלק ב


Jun 21, 2010

הלכות ברכות #09, מאת הרב ברוך גיגי - קביעת סעודה בפת הבאה בכיסנין