Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 15, 2010

אהבת ויראת האלוקים #4, מאת הרב עזרא ביק - אהבת ה' כתכלית התורה והחיים


Sep 8, 2010

אהבת ויראת ה', מאת הרב עזרא ביק.

שיעור 3: יראת ה' כמשלים אהבה


Sep 2, 2010

אהבת ויראת האלוקים #2, מאת הרב עזרא ביק - בשירות הקב"ה


Aug 26, 2010

סדרה חדשה לחודש אלול' בנושא מצוות אהבת ויראת ה', על ידי הרב עזרא ביק. השיעורים הועברו בפני קהל בישיבה בלילות חודש אלול.

השיעור הראשון מבחין בין אהבה מוסדית לאהבה אישית.