Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 22, 2016

"מי בחר בירושלים ולמה"

שיעור מיוחד לקראת יום ירושלים, מאת הרב אמנון בזק, הועבר ביום חמישי י"א באייר בקהילת בית כנסת רימון, חשמונאים


May 20, 2016

פרשת בהר, נספח אחרון לנושא מעמד הר סיני, השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן


May 12, 2016

פרשת אמור, יום הכיפורים, השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן

מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום...


May 9, 2016

הספדו של הרב אהרן ליכטנשטיין לרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל, ב' באייר תשנ"ג.

דברי פתיחה מפי הרב דוד מילר.


May 4, 2016

יום השואה תשנ"ה, שיחה מפי מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל