Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 30, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 28 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה' הלכה ט-יב, מצוות ישיבת הארץ

מוצאי שבת פרשת אמור תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


Apr 23, 2018

לימוד משניות לזכרו של הרב משה טלבי הי"ד, מפי הרב יעקב מדן

יום הזכרון תשע"ח


Apr 16, 2018

טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, דברי פתיחה של הרב יעקב מדן לאזכרה בהיכל הישיבה, במלאות 3 שנים לפטירתו של הרא"ל


Apr 16, 2018

שיחה שהועברה בליל יום הזיכרון תשע"ז על מלחמת יום הכיפורים, מפי הרב יעקב פישר, בוגר מחזור ג'. 

ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך - בגלל המלחמה ההיא - ואומר לך: בדמייך חיי, ואומר לך:...


Apr 15, 2018

שיחה מפי הרב אהרן ליכטנשטיין מיום העצמאות תשנ"א