Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 7, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #25 - תפילה בכל לשון, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעיין בשאלה האם תפילה יכולה להעשות דווקא בלשון הקדש או שניתן להתפלל גם בשפות אחרות, ואף ניגע מעט...


Apr 29, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #24 - החיוב בקול בתפילה, מאת הרב ברוך וינטרוב


Apr 14, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #23 - ההשתחואה בתפילה, מאת הרב ברוך וינטרוב

 

בשיעור זה נעסוק בהלכות ההשתחואה שבתפילה - נבדיל בין השתחואה, כריעה ושחיה, ונעיין במשמעות כל אחד ממעשים...


Mar 26, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #22 - חיוב הפרדה בתפילה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק בחיוב ההפרדה, או המחיצה, בבית הכנסת בעת התפילה. נבחן את מקור הדין ב'תיקון הגדול' שנעשה...


Mar 19, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #21 - חזקת שליח ציבור, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נדון בשאלה מעשית הטורדת את מנוחתם של בתי כנסת רבים - האם ניתן לסלק חזן שהחזיק להיות שליח ציבור...