Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 3, 2022

דרכו הלימודית והתורנית של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מפי הרב ראובן ציגלר

שיחה שהועברה בבית מדרש לנשים מ"ע בא' באייר תשפ"ב, יום השנה השביעי לפטירת הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל


Jan 5, 2022

גיור קטנים, מאת הרב יעקב מדן

ישנה מחלוקת חשובה בהלכה, בשאלת גיור קטנים. לדעתם של רבים עלינו להשקיע את עיקר מאמצינו בגיור קטנים, כיון שבהם קבלת המצוות קלה יותר; לעומת זאת, הרבנות...


Dec 14, 2020

ממלכת כהנים וגוי קדוש

שיקולים ממלכתיים בפסיקה: עקרונות ומגמות - שיחה ודיון

ראשי הישיבה הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין, יחד עם הרב יעקב מדן

רבבה ימי העיון בחנוכה תשפ"א - תורה....


Dec 14, 2020

ממלכת כהנים וגוי קדוש

מדינה בת 70 פלוס מחפשת חזון.

יעדים תורניים, מפי הרב יובל שרלו, ראש  ישיבת אורות שאול, בוגר מחזור ח. יעדים חברתיים מפי הרב אביה רוזן, מנהל מדרשת השילוב נטור


Dec 14, 2020

בין פשוטו של מקרא ומדרש ההלכה, מפי הרב אמנון בזק והרב יעקב מדן

רבבה ימי העיון בחנוכה תשפ"א - תורה. מוסר. מדינת ישראל. לציון הגיעו לשיבה של מו"ר הרב יעקב מדן.

כ"ג בכסלו תשפ"א