Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 23, 2015

המצוה השבועית - תצוה: להעלות נר תמיד, מאת הרב יאיר קאהן

באיזה מובן נחשבות נרות המנורה נר תמיד, הלוא המצווה היא להדליקם רק מערב עד...


Feb 23, 2015

פרשת תצוה, עולת התמיד, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק

מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס


Feb 22, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #17 - לבוש שליח הציבור, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק בלבוש הראוי לכתחילה ובדיעבד לשליח הציבור, ובמיוחד בהגדרת פוחח ובשאלה האם הגדרה זו משתנה...


Feb 18, 2015

המצוה השבועית - תרומה: דין כל אשר ידבנו לבו, מאת הרב יאיר קאהן

מתי אפשר להתחייב בפעולת הלב, בלי לבטא את ההתחיייבות...


Feb 17, 2015

ספר תהלים כספר #10 מאת ד"ר בני גזונדהייט, מזמורים לבני קורח חלק ג

מזמור מז בהקשר של מזמורים מו-מח