Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 21, 2023

לקראת יום הכיפורים תשפ"ד, שיחה מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, שהועברה בבית כנסת רמב"ן בירושלים, יום רביעי ה' בתשרי תשפ"ד

הכנה לימי הדין והרחמים


Sep 24, 2020

שעיר המשתלח - חידה ופתרונה, מפי הרב אוריאל עיטם

השיעור הועבר בימי העיון בתנ"ך של מכללת הרצוג -  תשע"ח. 

מצוות הגורל בין השעירים והדינים הנוגעים לכל אחד מהם חריגים וייחודיים כמו...


Sep 25, 2019

"מלך על כל הארץ" - גילוי מלכות ה' בעולם, שיעור מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. השיעור הועבר במסגרת משמר שיעורי של מחזור כ"ה, י"ט באלול תשע"ט.


Sep 22, 2019

י"ג מידות הרחמים- תפילתו של הקב"ה/ תיאור המידות, שיעור מפי הרב משה טרגין


Sep 17, 2018

עבודת יום הכיפורים, שיעור מפי הרב עזרא ביק. השיעור הועבר ביום לימוד עשרת ימי תשובה תשע"ח