Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 30, 2014

ספר תהלים כספר #1 מבוא לפרשנות ההקשרית, מאת ד"ר בני גזונדהייט

לאחר סקירה קצרה בתוכן של חמשת הספרים, נעיין בחתימות הספרים, ונתייחס לניסוחים המשותפים ולהבדלים בנוסח החתימות. בכך...


Nov 30, 2014

המצוה השבועית - וישלח: משמעות הכתובה, מאת הרב יאיר קאהן


Nov 26, 2014

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #5 - קדיש ברכו וזמן קריאת שמע, מאת הרב ברוך וינטרוב

 בשיעור זה נעסוק בעניינים שונים הקודמים לקריאת שמע: הקדיש, ברכו, וכן נתחיל לדון בשאלות הקשורות...


Nov 24, 2014

פרשת ויצא: ברית ההפרדה, השיעור נכתב של ידי הרב עזרא ביק


Nov 23, 2014

המצוה השבועית - ויצא: יעקב אבינו תקן את תפילת ערבית, מאת הרב יאיר קאהן