Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 31, 2019

המשפחה היהודית 23, מאת הרב בנימין תבורי - מורא אב


Mar 27, 2019

נושא הלכתי בפרשת שמיני - הוראה בשכרות, מאת הרב ישי יסלזון

יין ושכר אל תשת נאמר לאהרן ובניו. מפסוקים אלו נלמד במדרש האיסור לפסוק הלכה לשתויי יין. בשיעור נעמוד על יסוד האיסור...


Mar 26, 2019

פרק שמיני (3) - הבחירה ועץ הדעת טוב ורע, מאת הרב ברוך וינטרוב

האם הבחירה בין טוב לרע היא עיקר מהותי במצב האנושי, כיצד ייתכן שהיא נולדה כתוצאה מחטא? ומה משמעותו של 'עץ החיים'?


Mar 25, 2019

לקראת פסח - מהות הפסח, השבת, והזיקה שביניהם,מאת הרב נחמיה רענן. השיעור הועבר בערב לימוד, סוף זמן חורף תשע"ז


Mar 24, 2019

המשפחה היהודית 22, מאת הרב בנימין תבורי - כיבוד אב 3